سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فیضی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
احمد قدرت نما – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مجتبی زاهدی فر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محسن دانش مسگران – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر اضافه نمودن اوره بر خصوصیات پوست انار سیلو شده انجام گردید. ترکیب شیمیایی پوست انار سیلو شده با ۴ سطح اوره ( صفر ، ۲/۵ ، ۵ و ۷/۵ درصد ماده خشک) در دو مقطع زمانی ۳۰ و ۶۰ روز در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با ۶ تکرار مورد بررسی قرار گرفت . به منظور تخمین ارزش غذایی مواد سیلویی از تکنیک تولید گاز بدون افزایش PVP و یا با افزایش PVP به منظور بررسی فاکتورهای ضد تغذیه ای (تانن ) استفاده گردید. افزودن اوره باعث افزایش pH ، ماده خشک ، ترکیبات نیتروژنه و کاهش دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و کل تانن قابل استخراج در مواد سیلویی گردید (۰/۰۵>P) . در آزمایش تولید گاز در هر دو حالت بدون افزایش PVP و یا با افزایش PVP بی شترین مقدار گاز تولید شده در طی ۲۴ و ۴۸ ساعت انکوباسیون مربوط به تیمار صفر درصد اوره و کمترین مقدار نیز در سطح ۷/۵ درصد اوره مشاهده شد .