سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه ابراهیمی – سازمان هواپیمایی کشوری، معاونت حقوقی و امور بین الملل

چکیده:

اعمال مجازات های اقتصادی امریکا علیه صنعت حمل و ن قل هوایی و هوانوردی کشورمان از اواخر دهة ۸۰ و تشدید و استمرار مجازات های مذکور از سال ۱۹۶۶ تاکنون، علی رغم تلاش وافر متخصصان و کارشناسان داخلی به منظور به حداقل رساندن آثار ناشی از تحریم های یادشده، تأثیراتی منفی بر ایمنی فعالیت های هوانوردی کشورمان به جای گذاشته است . جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع این تحریم که نقض آشکار تعهدات بین المللی کشور امریکاست، اقداماتی حقوقی و غیرحقوقی از طریق مقامات و مراجع ذی ربط بین المللی به عمل آورده که متأسفانه تاکنون منجر به نتیجة قطعی نشده است . در این مقاله ضمن تشریح موض وع یادشده، به آثار ناشی از آن بر بخش های مختلف صنعت حمل و نقل هوایی و هوانوردی کشورمان از جمله ایمنی پرواز هواپیماها، اقدامات به عمل آمده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنی ن اقدامات معمول توسط سازمان ایکائو و نیز مستندات حقوقی نقض حق وق بین الملل از سوی کشور امریکا به عنوان یک کشور عضو ایکائو و سازمان ملل متحد به طور گذرا اشاره شده است