سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن ریاحی نوری – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو
علی مهدیخانی – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو
حسین کوهانی – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

وجود ولتاژهای اضافی موقت و گذرا در مدارات مختلف الکتریکی همواره امری اجتناب ناپذی ر بوده است و از همان ابتدای راه اندازی و گسترش شبکه های انتقال و توزیع نیرو همواره سعی بر حذف و محدود نمودن آنها وجود داشته است . استفاده از برقگیرهای اکسید روی یکی از متداول ترین راه های جلوگیری از ایجاد زیان ناشی از ولتاژهای اضافی به دستگاه های حساس و گران قیمت می باشد . در ساخت برقگ یرهای اکس ید رو ی از انواع مختلف ی از اکس یدهای فلز ی استفاده م ی شود از مهمتر ین ای ن مواد اکس ید بیسموت است که در مرزدانه قرار م ی گیرد و اثر غیرخطی را در برقگیر به وجود می آورد . از جمله دیگر اکس یدهای فلز ی می توان به اکس ید کروم، اکس ید آ نتیموان، اکس ید ن یکل، اکس ید کبالت و … نام برد . اکسید آلوم ینیوم یکی از عناصر افزودن ی است که افزودن ا ین ماده به ترک یب اصل ی قرص برقگ یر دارای اهم یت است . در صورت افزودن ا ی ن اکس ید به مقدار ز ی اد خواص الکتریکی رکود م ی یابد . در این تحق یق پس از ساخت برقگ یر اکس ید رو ی، تغ ییر درصد اکس ید آلوم ینیوم در ترک یب و خواص فیزیکی و الکتریکی آن مورد بررسی قرار گرفت و مناسب ترین درصد افزودناکسید آلومینیوم به دست آمد .