سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضانعلی جعفری –
علی شهریاری –
سجاد مامی –

چکیده:

مطالعات اخیر نشان می دهد که سیر موجب کاهش لیپیدهای سرمی و تقویت ایمنی هومورال و سلّولی در انسان می شود . در تحقیق حاضر، تأثیر پودر سیر بر تراکم لیپیدهای عضلات و نیز عملکرد جوجه های گوشتی در قالب دو آزما یش مختلف مورد بررسی قرار گرفت . در آزما یش اول، ۱۴۴ قطعه جوجه گوشتی از سو یه راس در سنّ ۲۱ روزگی به چهار تیمار مساوی ۳۶) قطعه ای ) تقسیم شدند . تیمار ۱ به عنوان شاهد با جیره پا یه ( مبتنی بر  ذرت، کنجاله سو یا ) تغذیه گردید، اما تیمارهای ۲ ، ۳ و ۴ به ترتیب جیره های حاوی ۱ ، ۲ یا ۴ درصد پودر سیر دریافت کردند . در سنین ۳۵ و ۴۹ روزگی، ۱۵ پرنده از هر تیمار کشتار گردیدند تا میزان کلسترول و تری گلیسرید در عضلات سینه و ران بر اساس روش های متداول اندازه گیری شود . در آزما یش دوم، ۱۴۴ قطعه جوجه گوشتی نر از سو یه راس در سنّ ۲۱ روزگی به چهار گروه مساوی A ، B ، C و ) D هر کدام با سه تکرا ر ۱۲ قطعه ای ) تقسیم شدند . جوجههای گروه A با جیره پا یه تغذ یه گردیدند، اما به جیره گروه های B ، C و D به ترتیب ۱ ، ۲ یا ۴ درصد پودر سیر اضافه شد . میزان دان مصرفی، افزا یش وزن و ضریب تبدیل غذایی به طور هفتگی تا پا یان هفته هفتم محاسبه گرد یدند . در ضمن تمامی جیره ها بر اساس جدول احتیاجات غذا یی طیور ۱۹۹۴) ، ) NRC با مواد  مغذّ ی یکسان تنظیم و به طور آزاد در دسترس جوجه ها قرار داده شدند . در پا یان، ارقام حاصله با استفاده از تست ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتا یج نشان می دهد که تری گلیسرید و کلسترول عضلات سینه و ران در سنّ ۳۵ روزگی تحت تأثیر جیره قرار نگرفت . (p< 0/05) در ۴۹ روزگی، سطح تری گلیسرید در عضله سینه در تیمار ۴ تا حد  ۲۲/۷ درصد کمتر بود، ولی میزان آن در عضله ران در تیمارهای ۳ و ۴ به ترتیب تا ۲۳ و ۳۶/۲ درصد کاهش داشت . سطح کلسترول عضله ران در تیمارهای ۳ و ۴ به ترتیب تا ۲۴ و ۳۶/۹درصد کاهش یافت، در حالی که میزان کلسترول عضله سینه تحت تأثیر جیره قرار نگرفت(p< 0/05)همچنین سطوح مختلف پودر سیر در جیره هیچ تأثیر معنی داری بر پارامترها ی عمل کرد ی جوجه ها نداشت ۰/۰۵P<.