سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

در این پژوهش، مشخصات رفتاری ماسه مسلح با ژئوتکستایل در آزمایشگاه و با استفاده از دستگاه سه محوری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد ١٦٠ آزمایش سه محوری فشاری بر روی نمونه های خشک ماسه غیر مسلح و مسلح با ژئوتکستایل انجام شد . در این مطالعه علاوه بر مشاهده تأثیر عوامل متعددی چون تعداد لایه های ژئوتکستایل، نحوه آرایش ژئوتکستایل و فشار دورگیر (Confining Pressure) اعمالی برروی رفتار ماسه مسلح با ژئوتکستا یل، آزمایشها با دو اندازه نمونه یکی به قطر ٣٨ میلیمتر و دیگری به قطر ١٠٠ میلیمتر انجام شد تا اثر اندازه نمونه (Size Effect) تعیین شود. نتایج این آزمایشها برای هر دو قطر نمونه نشان داد که وجود ژئوتکستایل باعث افزایش مقاومت بیشینه (Peak Strength) کرنش محوری در گسیختگی و نسبت مقاومت پس ماند (Residual Strength) یعنی نسبت مقاومت پس ماند به مقاومت بیشینه و کاهش اتساع(Dilation) میگردد. همچنین این نتایج نشان داد که گرچه اندازه نمونه تأثیری بررفتار نمونه های غیرمسلح ندارد ولی برای نمونه های مسلح با ژئوتکستایل موثر است و تأثیر ژئوتکستایل بر بهبود رفتار نمونه های مسلح به قطر ٣٨ میلی متر چشمگیرتر می باشد. این اثر با افزایش تعداد لایه های ژئوتکستایل بیشتر مشهود است.