سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور میاحی – استاد بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
حسین نجف زاده – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
عبدالرحمن راسخ – استاد آمار دانشکده علوم آمار و ریاضی دانشگاه شهید چمران
غزاله زارع – دانش آموخته دکترای عمومی از دانشکده دامپزشکی اهواز

چکیده:

در این بررسی تأثیر جیره های حاوی اکیناسه /.۱ و /.۵ درصد بر عملکرد جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ۱۳۵ جوجه یکروزه گوشتی خریداری و به طور تصادفی به سه گروه ۴۵ تایی برابر تقسیم ش دند، هر گروه به سه تکرار مساوی تقسیم شدند . گروه ) A شاهد ) فقط جیره پایه دریافت کردند . گروه های B و C با جیره پایه به ترتیب محتوی /.۱ و /.۵ درصد پودر اندام هوایی گیاه اکیناسه پورپوره آ تغذیه شدند . هم چنین ۲ گروه دیگر تحت عنوان C1,B 1 وجود داشت که به میزان ۰/۱ و ۰/۵ درصد اکیناسه پورپوره آطی ۲ هفته اول زندگی در جیره ی غذایی دریافت کردند . همه جوجه ها تحت شرایط یکسان نگه داری و آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند . مقدار دان مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل جوجه ها در روز ۲۱ و ۴۲ محاسبه شد . مقدار دان مصرفی در گروهی که با جیره حاوی /.۱ درصد اکیناسه در دو هفته اول پرورش تغذیه شده بودند، بیشتر از گروه کنترل بود و این تفاوت معنی داربود ) ).P<./.5 اما مقدار دان مصرفی جوجه هایی که از جیره های حاوی /.۱ درصد و /.۵ درصد اکیناسه تغذیه شدند در پایان هفته سوم و ششم دوره ی پرورش به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود ) ).P<./.5 جوجه های گروهی که با جیره ی حاوی /.۱ درصد اکیناسه در کل دوره با این جیره تغذیه شدند افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری را در مقایسه با گروه کنترل و گروهی که جیره حاوی /.۵ درصد اکیناسه رادریافت کردند، نشان دادند . به نظر میرسد، مصرف اکیناسه عملکرد جوجه های گوشتی را بهتر می کند . جیره حاوی /.۱ درصد اکیناسه تأثیر بهتری نسبت به جیره حاوی /.۵ درصد اکیناسه بر عملکرد جوجه های گوشتی دارد . افزودن اکیناسه به جیره طی ۴۲ روز پرورش اثر بهتری بر عملکرد جوجه های گوشتی نسبت به مصرف اکیناسه در ۱-۲۱ روزگی دارد .