سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد یزدان پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مریم امیری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، کرمانشاه ، ایران
بهناز خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی مجتمع آموزش عالی شیروان
مهناز مجتبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت مجتمع آموزش عالی شیروان

چکیده:
به‏منظور بررسی تأثیر نانو کلات آهن و باکتری سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و کیفیت روغن کلزا تحت تنش خشکی آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۹۲ در شهرستان کرمانشاه انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی به‏عنوان عامل اول در سه سطح، شاهد (آبیاری پس از ۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A)، قطع آبیاری از مرحله ساقه‏دهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد، محلول پاشی نانو کلات آهن با غلظت ثابت سه در هزار (سه کیلوگرم سولفات آهن در هکتار) و عدم مصرف و باکتری سودوموناس فلورسنت (عدم تلقیح و تلقیح) بود. در مورد اثر تنش خشکی بر درصد روغن، بیشترین روغن در حالت تنش در مرحله گلدهی به مقدار ۹/۴۴ درصد بدست آمد که نسبت به حالت عدم محلول‏پاشی ۱۹ درصد افزایش داشت. در مورد اثر نانوکلات آهن بر درصد روغن، بیشترین روغن در حالت مصرف به مقدار ۵/۴۴ درصد بدست آمد. در مورد اثر باکتری بیشترین روغن در حالت تلقیح بذر به مقدار ۷/۴۴ درصد به دست آمد. بطور کلی، نتایج بدست آمده از این بررسی حاکی از تأثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و ماده خشک کلزا بود. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت نانوکلات آهن و باکتری سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا تحت تنش خشکی بود.