سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نقی پروینی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
نادر طحان پسران دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در پژوهش حاضر تأثیر میکروارگانیزم تیوباسیلوس فرواکسیدان بـر روی تغییـرات بهـره وری در بازیـابی مـس از باطله های سولفیدی معدن مس سرچشمه با روش حل س ازی معمولی مقایسه شد، اثرات هوا دهی و اندازه دانـه نیـز در روش حل سازی بیولوژیکی مشخص گردید . نتایج نشان می دهند که بهره بازیـابی مـس در روش حـل سـازی بیولوژیکی نسبت به روش حل سازی معمولی بیشتر است . همچنین در نتیجه هوادهی و کـاهش دانـه بنـدی باطلـه، مقدار مس بازیابیشده افزایش می یابد .