سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد فلاح شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
عبدالمجید ثامنی – دانشیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

سطح وسیعی از کشور ایران در اقلیم آب و هوایی خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است . شرائط نامساعد محیطی به همراه اثرات تخریبی فعالیت های انسانی بر منابع طبیعی و منجمله پوشش های گیاهی کشور سبب شده است که تغییرات زیادی در وضعیت کمی و کیفی رستنی های کشور به وجود آید (۳) از نتایج نامناسب این فرآیند در بخش مرتع وجنگل می توان نابودی پوشش گیاهی ( یا در واقع از دست رفتن منبع تأمین غذای دام و همچنین از بین رفتن سپر حفاظتی خاک ) و قرار گرفتن خاک در معرض نیروهای فرساینده باد و باران و در نهایت کویرزایی و خارج شدن زمین ها از چرخه تولید و نیز پر شدن مخازن پشت سدها از رسوبات و جاری شدن سیلها را نام برد (۲ و۴ )در جلوگیری از این ضایعات، راه اساسی، برگرداندن اکوسیستم مرتعی و جنگلی به حالت طبیعی اولیه خود از طریق حفظ پوشش های گیاهی موجود و اصلاح پوشش های از دست رفته می باشد . درختان به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تغییر در طبیعت خاک مجاور خود می شوند، تأثیر مستقیم به وسیلة فشاری است که بر خاک رویشگاه خود بر اثر تکان های ناشی از باد و همچنین فشار حاصل از رشد ریشه وارد می آورند و تأثیر غیر مستقیم از طریق عصاره گیری مواد غذایی از
حجم زیادی از خاک و استقرار آن در زیر تودة خود بوده که در نهایت بازگشت این برگ ها به خاک زیر سایه انداز ( در نتیجة خزان ) ، باعث تغییر در ترکیب فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد (۵ و ۶ )به منظور حفـظ پوشـش گیـاهی موجـود و همچنـین انتخـاب و معرفـی گونههایی که ضمن مناسب بودن برای احیـاء و اصـلاح مراتـع فرسـوده نیازهای تغذیه ای دام های منطقه ر ا هم فراهم آورد، عـلاوه بـر بررسـی نکات مدیریتی، لازم است تا ارتبـاط بـین نـوع پوشـش گیـاهی، عوامـل اکولوژیکی و خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گیرد (۱) گیاه آکاسـیا بـا دارا بودن خصوصیات استثنائی و نیز سازش پذیری بـا شـرایط اقلیمـی و خصوصیات خاک های ایران، مایه امیدی در اح یاء پوشش های گیاهی از دست رفته می باشد .