سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ژاله کورکی نژاد – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه شاخصی برای نوسان قیمتهای نسبی در بین یازده محصول کشاورزی در دوره زمانی۴۸ – ۴۶۳۱ معرفی شد . سپس اثرات متغیرهای بی ثباتی در اقتصاد کلان بر این شاخص مورد بررسی قرار گرفت . متغیرهای مستقل وارد شده در مدل از طریق یک رابطه غیرخطی بر شاخص مذکور تأثیر می گذارند و شامل نرخ تورم غیرانتظاری، نرخ تورم واقعی، نرخ بیکاری، شکاف تولید ناخالص داخلی، نرخ متوسط تغییر در قیمتها و نرخ سالانه رشد تولید ناخالص داخلی می باشند . آمار و اطلات مورد نیاز در این تحقیق از نشریات مختلف برنامه و بودجه، سایت اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، نشریات و سایت اینترنتی مرکز آمار ایران جمع آوری شد . نتایج نشان داد که رابطه بین نرخ تورم واقعی و شاخص نوسان قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی منفی است . هم چنین، تغییرات در فعالیتهای اقتصادی اثر معناداری بر شاخص نوسان قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی ندارد .بنابراین توجه بیشتر و گسترش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، با توجه به تأثیرپذیری ناچیز این بخش از نوسانات اقتصادی، پیشنهاد می شود .