سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا لک – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علی اکبر قنبری – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

بیماری پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل لوبیا در اثر Fusarium solani pv. phaseoli و Rhizoctonia solani از بیماری های مهم لوبیا می باشد. تنظیم تاریخ کاشت یکی از روشهای مدیریت مبارزه با این بیماری است. در این بررسی تأثیر سه تاریخ کاشت (۳/۴، ۳/۱۹ و۴/۳) روی شدت بیماری پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل در سه لاین لوبیا چیتی (محلی خمین، تلاش و COS16) در قالب طرح استریپ پلات تعیین شد. نتایج نشان داد که بین لاین های لوبیا از نظر بیماری بوته میری در ابتدای فصل و شدت پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل در انتهای فصل تفاوت معنی داری وجود ندارد. تاریخ کاشت روی تعدادی گیاهان مبتلا به بوته میری معنی دار اما روی شدت پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل در انتهای فصل بدون اختلاف معنی دار بود. تأخیر در کشت شدت بیماری پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل لوبیا را کاهش داد.