سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد فتحاللهی دهکردی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید سرتاج – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدیریت منابع آب به عنوان یک هدف اصلی در کشورهای جهان مورد توجه است. از عمدهترین مسائل مدیریت آب در محیطهای شهری، مسائل بهداشتی و کاهش کیفیت آبهای پذیرنده در اثر تخلیه مستقیم فاضلابهای صنعتی، کشاورزی و شهری به محیط است. روشهای نوین مدیریت باید بر مبنای حفظ منابع آب، استفاده مجدد از آن و سازگاری با اکوسیستم ناحیه باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تالابهای طبیعی بر کیفیت آب، توان خودپالایی و عملکرد آنها (مطالعه موردی تالاب انزلی) در کاهش و حذف آلایندهها است که از طریق مطالعات میدانی روی تالاب انزلی انجام شده است. در اینمطالعه نمونههای آب در ۱۵ ایستگاه شامل ورودی ها، خروجیها و داخل تالاب در یک دوره ۶ ماهه (مرداد تا دی ۱۳۸۱ ) جمعآوری شد که نمونههای آب برای ۲۰ پارامتر فیزیکی و شیمیایی آنالیز شد. برای بررسی موضوع و تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری از قبیل تجزیه به مؤلفههای اصلی و آنالیز خوشهای استفاده شد. نتایج نشان میدهند که با دور شدن از مصب رودخانههای ورودی میزان آلودگی تالاب در اثر عملکرد اجزای تالاب کاهش مییابد. نتایج حاصل میتواند برای مدیریت کمی و کیفی آب در منطقه، مبنایی برای مدلسازی حرکت آلایندهها در تالاب و تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.