سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده عظیمی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد نصراله زاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی باوی – کارشناسس ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

تالاب هور العظیم باحجم عظیمی از آب در جنوب غرب کشور و مرز ایران و عراق واقع شده است و ۲/۳ از مساحت آن در خاک عراق و ۱/۳ آن در خاک ایران قرار دارد. و از آبهای کرخه، دویرج، میمه، دجله و فرات و قسمتی از آبهای اروند رود تشکیل شده است. این هور که به طول ۹۰ کیلومتر و به عرض ۴۵ کیلومتر از طرف ایران ازانتهای بستان – محلی که رود هوفل و وارد تالاب م یگردد تا انتهای هویزه در طلائیه ادامه دارد و در خاک عراق در حد فاصل استانهای عماره و بصره در کناره شرقی دجله قرار گرفته واز بزرگترین تالاب های شرقی دجله و خوزستان به شمار م یرود. دراین بررسی برای پی بردن به تاثیر تالاب هورالعظیم بر میکروکلیمای دشت آزادگان،به مقایسه ۱۵ پارامتر ۲ ایستگاه سینوپتیک بستان که نزدیکترین منطقه به تالاب است وحمیدیه که دورترین است برای مدت ۳۲ سال پرداخته شد.این پارامترها شامل:متوسط دمای روزانه متوسط حداکثر دما، متوسط حداقل دما،حداقل وحداکثر مطلق دما،ضریب تغییر پذیری دما،دامنه تغییرات دما،متوسط بارش ،میزان کل بارش سالانه،میزان تبخیر، نم نسبی ،سمت وسرعت باد. پس از آنالیز آماری وترسیم جداول ونمودارهای مربوطه واستفاده ازروش کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که تالاب هورالعظیم برروی بعضی از عناصر اقلیمی از جمله دما تاثیر دارد