سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ناصر صنوبر – استادیار و مدیرگروه دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی – دانشگاه تبریز
مجتبی توتونچی – دانشآموخته کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی بینالملل، دانشگاه تبریز- کارشناس شرکت توزیع نیروی برق تبریز
علی اسدپور – دانشآموخته کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی بینالملل، دانشگاه تبریز

چکیده:
تبلیغات روشی ارتباطی جهت متقاعد کردن مخاطبان برای اتخاذ تصمیم خرید در مورد یک محصول یا خدمت و ارائه اطلاعات به بینندگان محسوب می گردد. این مقاله به بررسی رابطهی میان دو متغیر مهم تبلیغات یعنی پاسخ محیطی و پاسخ عاطفی به عنوان متغیرهایمستقل با رفتار خرید مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته می پردازد. روش اجرای این تحقیق، پیمایشی است و رابطهی میان متغیرهای درگیر رااز طریق بررسی داده های حاصل از تعداد ۲۳۶ پرسشنامه توزیع شده در میان دانشجویان دانشگاه تبریز – که تعداد ۴۹۱ مورد از آن تکمیل شده بود- با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد آزمون قرار داده شده است. یافته های این تحقیق رابطهی معتدلی را میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته نشان می دهد. نتایج حکایت از آن دارد که تبلیغات تأثیر معنادار و مثبت معتدلی بر رفتار خرید مصرفکنندگان دارد ولی رابطهی قوی و همبستگی بالایی میان پاسخ عاطفی و پاسخ محیطی با رفتار خرید مصرفکنندگان یافت نشد. این مطالعه نتایج جدیدی را در زمینه رفتار خرید پاسخ مصرفکنندگان ارائه می کند.