سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نیره یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود کلباسی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فسفر به علت نقشی که در فرایندهای حیاتی مثل فتوسنتز در گیاهان و انتفال انرژی دارد، عنصر غذایی ضروری برای گیاهان و جانوران به شمار می آید فسفر در خاک غیر متحرک و برای گیاه نیز به آسانی قابل دسترس نیست . بنابراین کمبود این عنصر در اغلب خاک های کشاورزی مشاهده می شودتحقیقات نشان داده که افزودن مواد آلی به خاک، سبب افزایش فسفر قابل دسترس برای گیاهان می شود . بنابراین به منظور مصرف بهینه کودهای فسفره، از ترکیبات آلی نظیر کود گاوی، کمپوست و لجن فاضلاب استفاده گردیده استغلظت فسفر در محلول خاک ارتباطنزدیکی با فرایندهای جذب سطحی فسفر به وسیله اجزاء خاک دارد . سینتیک جذب فسفر در خاک یکی از روش های توصیف واکنش های جذب فسفر در خاک می باشد . در ایران به نقش پارامترهای سینتیکی و نیز تأثیر تیمار خاک با کودهای آلی بر این پارامترها توجه چندانی نشده است . لذا در تحقیق حاضر اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی کمپوست زباله، لجن فاضلاب و کود گاوی بر پارامترهای سینتیک جذب در خاک مورد بررسی قرار می گیرد