سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله دهقانی تفتی – دانشجوی دکتری دامپزشکی، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشکده دامپزشکی،
همایون بابایی – دانشیار گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کر
جلیل ابشناس – استادیار گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کر
احسان اله سخایی – استادیار گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کر

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییر در تعداد انواع فولیکول های داخل تخمدان موش سوری بدنبال مصرف طولانی مدت سولفات مس و القاء مسمومیت مزمن با مس می باشد. بدین منظور ۳۰ سر موش سوری ماده ی بالغ با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ۳۵ روز متوالی با سولفات مس گاواژ گردیدند. موش های گروه شاهد آب مقطر با حجم مشابه دریافت نمودند. در روزهای ۱۴ و ۳۵ بعد از شروع گاواژ، موش های ماده به روش انسانی کشتار شده و تخمدان آنها خارج گردید و جهت بررسی های میکروسکوپی در فرمالین ۱۰ % تثبیت شدند. نتایج نشان داد که تعداد جسم زرد و انواع فولیکول های تخمدانی در گروه ۱۰۰ ، در روز ۳۵ و در گروه ۲۰۰ ، در روزهای ۱۴ و ۳۵ نسبت به گروه شاهد کاهش معنی دار یافته است P ≤۰/۰۱ ، در گروه ۱۰ در روز ۱۴ تنها فولیکول های آنترال دچار کاهش معنی دار شدند P ≤۰/۰۵ نتایج فوق نشان داد که تجویز طولانی مدت مس می تواند موجب کاهش تعداد انواع فولیکول های تخمدانی و تعداد جسم زرد شود یا حتی در مقادیر بالاتر توقف کامل فعالیت تخمدانی را ایجاد نماید. همچنین بنظر می آید توقف فعالیت چرخه ای استروس موش ماده از اولین نشانه های بروز مسمومیت با مس در تخمدان باشد