سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سارا بصیری – بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
سید شهرام شکرفروش – بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
محمود امین لاری – بخش علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

چکیده:
میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی موجود در عصاره متانولی انار، به ترتیب با روش های رنگ سنجی Folin-Ciocalteu و کلریدآلومینیوم محاسبه شد. خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره، براساس توانایی عصاره در مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید و توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH بررسی گردید. تأثیر عصاره پوست انار بر فعالیت آنزیتم تیروزیناز، براساس روش رنگ سنجی تعیین گردید. براساس نتایج به دست آمده، عصاره متانولی پوست انار سبب به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH شد که این پدیده با افزای غلظت عصاره، به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین عصاره انار، قادر به مهاراکسیداسیون لینولئیک اسید بود. غلظت های مختلف عصاره پوست انار، فعالیت آنزیم تیروزیناز را به طور قابل توجهی کاهش دادند که این روند کاهشی یا افزایش غلظت عصاره، به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05).