سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خدیجه شمشاد –
معصومه شمشاد –

چکیده:

تغییرات آب و هوایی تاثیر زیادی بر وضعیت بهداشتی جمعیتهای مختلف ساکن در جوام ع پیشرفته، صنعتی و کشورهای فقیـر دارد . در کشورهای در حال توسعه، افزایش دما و رطوبت، انتشار بیماریهای منتقله ب ه وسیله بندپایان نظیر مالاریا، تـب دانـگ و آنسفالیتها را تسهیل و تسریع می کند . افزایش شیوع و مرگ و میر ناشی از این بیماریها جنبه های منفی زیادی داشـته اسـت . کاهش شکوفایی اقتصادی، افزایش هزینه های پزشکی و تقاضای سیستم مراقبت بهداشتی در کشورهای فقیر از پیامدهای ایـن تغییرات می باشد . افزایش و تکرار حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از تغییرات آّب و هوایی نظیر سـیل و خشکـسالی مـشاهده می شود . کشورهای صنعتی با مشکلاتی در نتیجه افزایش تغییرات آب و هوایی مواجه هستند . مطالعات اپیـدمیولوژیکی انجـام شده در کشورهای صنعتی نشان داده که آلودگیهای آب و هوایی تاثیر قابل توجهی در بین افـراد و جمعیتهـای سـاکن در ایـن مناطق داشته و بیماریهایی نظیر آسم، برونشیت مزمن، بیماریه ای آلرژیکی و قلبی در این کشورها رو به افزایش اسـت . بطـوری که مرگ و میر ناشی از تغییرات دمایی افزایش داشته است . سرانجام تغییرات آب و هوایی انتشار بیماریهـای عفـونی را در دنیـا تسریع می کند . موارد مسافرتهای بین المللی نیز سبب انتشار این بیماریها به کشورهای توسعه یافته دیگر می گردد . زمانی که پاتوژن بیماری ها با محیط جدید تطابق می یابد تداخل و اینترکشن بین تغییرات آب و هوایی و بیماری، درمان جدی را بـرای بهداشت بین المللی مطرح می کند . لذا تشکیل انجمن های مختلف بین المللی امری ضروری است . کشورهای مختلـف جهـت کسب و مبادله اطلاعات با یکدیگر باید با یکدیگر مراوده و همکاری داشته باشند .