سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکاوک شیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد‐ پردیسدانشکده
فرشاد اخلاقی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد‐ پردیسدانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

فرایند ارتعاش مکانیکی قالب بعنوان یکی از ساده ترین روشهای فراوری نیمه جامد آلیاژها محسوب می شودکه در آن با اعمال تغییر فرم برشی در دامنه انجمادی آلیاژ، دندریت های در حال رشد شکسته شده و با ادامه فرایند، ساختار گلبولی با خواص تیکسوتروپی مناسب حاصل می شود.در تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته روش ارتعاش مکانیکی عمومًا جهت اصلاح ساختار یوتکتیکی و همچنین شکستن دندریت ها انجام شده است. در این تحقیقات سرد شدن مذاب توًٍأم با ایجاد ارتعاش بطور پیوسته از دمای فوق گداز تا پایان انجماد در حال سرد شدن صورت می گرفته است. در تحقیق حاضر عمل مرتعش سازی با استفاده از یک کوره با قابلیت کنترل دما که قالب مرتعش شونده در داخل آن قرار گرفته است انجام شده و لذا امکان بررسی پارامترهای فرایند در دامنه انجمادی و بصورت ایزوترمال وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییرات دامنه ارتعاش و درجه حرارت آلیاژ در هنگام شروع ارتعاش در یک دما و فرکانس ثابت بر ریزساختار آلیاژA356می باشد. نتایج نشان می دهند که با افزایش دامنه ارتعاش میزان شکسته شدن ساختار دندریتی افزایش می یابد و اندازه و مورفولوژی سیلیسیم یوتکتیکی بهینه می شود و پس از رسیدن به یکمقدار بهینه، افزایش دامنه ارتعاش سبب توزیع نامناسب فاز جامد اولیه می شود. همچنین چنانچه عمل مرتعش سازی قبل از شروع انجماد آغاز شود فرایند خرد شدن بازوهای دندریتی به نحو مؤثرتری در مقایسه با حالتی که شروع ارتعاش در دامنه انجمادی آلیاژ باشد صورتمی پذیرد.