سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علیرضا ایمانی فر –
حسین فروتن –
مهران رجبی زرگر آبادی –

چکیده:

نسبت لزجت آشفتگی به ضریب نفوذ حرارت آشفتگی تحت عنوان عدد پرانتل آشفتگی ( Prt)، در تحلیل های مربوط به انتقال حرارت در جریان های آشفته حائز اهمیت است. در مقاله حاضر، مدل دو معادلهای k -εرینولدز پایین با ثوابت عمومی پیشنهاد شده توسط لاندر و شارما در راستای بهبود پیش بینی انتقال حرارت در جریان آشفته بهینه گردیده است. اصلاحات انجام گرفته در این مدل، شامل تغییر ضریب ثابت عبارت اضمحلال در معادله انرژی جنبشی آشفتگی و ارائه عدد پرانتل آشفتگی در معادله انرژی به عنوان تابعی از شرایط جریان و خواص سیال میباشد. جریان و انتقال حرارت آشفته در یک جت دایروی برخوردی به کمک این مدل مورد بررسی و تحلیل عددی قرار گرفته است. در نهایت، نشان داده شده است که اصلاحات اعمال شده بر روی مدل آشفتگی k -εرینولدز پایین لاندر شارما سبب بهبود پیش بینی پارامترهای جریان و انتقال حرارت آشفته در جت دایروی برخوردی به ویژه در نواحی پایین دست میگردد.