سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره صابری –
نظر افضلی –
بابک خرمیان –
سیدجواد حسینی –

چکیده:

امروزه با توجه به اختصاصی شدن نژادها به منظور تولید شیر، گوشت یا پشم، نوع جنسیت دام از اهمیت و یژه ای برخوردار شده است . تحقیقات اخیر بر روی گاو نشان داده است که تلقیح مصنوعی سبب افزا یش نرزا یی در سطح گله می گردد . با این وجود در گوسفند چنین تحقیقی انجام نگرفته است . جنسیت نوزاد تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغذیه، فصل، زمان تلقیح، استرس، سن، تعداد زا یش، بیماریها، میزان گنادوتروپین ها و هورمونها ی استروئیدی و بسیاری از عوامل د یگر قرار دارد . استفاده از فلوسیتومتری روشی قابل اعتماد و مناسب، جهت انتخاب جنسیت نوزاد است . هر چند این روش هنوز روشی گران محسوب می گردد و به صورت تجاری نیز تنها برای گاو موجود است . روش د یگر برای انتخاب جنسیت دامها تغییر زمان جفت گیری یا تلقیح مصنوعی است . با وجود مزایای فراوان استفاده از تلقیح مصنوعی برخی محدود یت ها سبب شده که تلقیح مصنوعی در گوسفند چندان گسترش نیابد، ولی با افزا یش برنامه ها ی تحقیقاتی مرتبط با تهیه و نگهداری اسپرم قوچ احتمالا بتوان از تلقیح مصنوعی به طور وسیع در گوسفند استفاده کرد و سپس با انتخاب برنامه های مناسب در جهت تغییر جنسیت به نفع هدف تولید اقدام نمود . این مطالعه در یک گله گوسفند ۲۰۰ رأسی نژاد بلوچی با شرا یط مدیریتی، تغذ یه ای و محیطی یکسان انجام گرفت .
دامها پس از اجرای برنامه فلاشینگ به صورت اتفاقی به دو گروه مساوی تقسیم شدند . در گروه اول میش ها بوسیله همزمان شدند ، ۴۸ ساعت پس از خروج اسفنج ها بدون فحل یابی بااستفاده از منی تازه به صورت واژینال تلقیح شدند . و میش ها ی گروه دوم پس از فحل یابی، در یکی از سیکلهای فحلی به صورت طبیعی جفت گیری شدند . در هر دو گروه آمار مربوط به میزان بره زا یی Lambing Rate ، میزان تزاید گله Fecundity ، چند قلوزایی Litter Size و نسبت جنسیت نوزادان Sex Ratio ثبت گرد ید . بررسی و آنالیز داده ها با برنامه آماری ۶,۱۲ SAS رویه Genmod انجام شد. میزان بره زایی در گروه جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی به ترتیب %۵۲ و %۴۴ بود که اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان می داد ).P<0,05) نسبت جنسیت ( ماده به نر ) در گروه تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی به ترتیب ۱/۵۸ و ۰/۹۴ بود که اختلا ف معنی داری را نشان می دادP<0,05) با این وجود میزان تزاید گله اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نمی داد .(P> 0,05) نتایج این تحقیق نشان داد که اگرچه تلقیح مصنوعی سبب کاهش میزان بره زا یی در گله می گردد ولی سبب افزا یش ماده زایی در سطح گله می گردد .