سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود فرزام نیا – مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

این آزما یش به منظور بررسی تعیین تأ ثیر تنش آ بی در مراحل مختلف رشد بر محصول چغندرقند در بردس یر کرمان انجام شد . آزمایش در قالب طرح بلوکها ی کامل تصاد فی شامل ۱۱ تیمار آ بیاری در ۳ تکرار اجرا شد . سی ستم آ بی اری مورد استفاده در آزما یش، نوارها ی تیپ بود و تأثیر تنش آ بی در سه مرحل? رشد (توسعه، غده رفتن و رس یدن) مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که عملکرد و شاخص ک یفی صنع تیIQI)محصول چغندرقند، تحت تأثیر مقدار آب آ بیاری قرار نگرفته است . از طرف د یگر، اختلاف مع نی دار در سطح احتمال خطا ی ۱% در ارتباط با کارآیی مصرف آبWUE) ظاهر شد که دامن? تغ ییرات آن بین۳۷/۳۷ تا ۶۴/۹۳ ک یلوگرم بر هکتار م یلی متر بود . تیمار قابل توص یه تیمارT7 بود که در مراحل سه گان? مذکور تحت محدود یت آ بی قرار گرفته بود . این تیمار، با مقدار آب مصر فی کم ۵۵۷۴ مترمکعب در هکتار)، از عملکرد بالائی۳۶/۱۶ تن در هکتار ) برخوردار بود. با توجه به اینکه تیمارهایT11 و۸ T و ۹ T6،T10 ،T عملکرد نسبتاً خوبی داشته و راندمان مصرف آب آنها با تیمارT7 در یک کلاس قرار گرفته اند، می توانند از گزینه های انتخابی دیگر باشند. تیمارهای با عدم محدودیت آبی در مراحل او لی ? رشد ، هر چند دار ای مصرف آب بالائی بوده ولی از نظر کمی و کیفی عملکرد معنی داری نداشته و بنابراین قابل توصیه نمی باشند