سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بیژن حقیقتی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری – شهرکرد
حسین خدادادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری – ش

چکیده:

برای تولید بذر در هر منطقه عوامل مختلفی موثر هستند از جمله میزان بذر و آب آبیاری از عوامل مهم در عملکرد بذر یونجه می باشند که باید در هر اقلیم مورد بررسی قرار گیرند . ابوشکرا و همکاران (۱۹۶۸) از لبنان گزارش کردند که حداکثر عملکرد دانه از فاصله آبیاری دو هفته یک بار حاصل گردید و همچنین تعداد غلاف در هر گل آذین، تعداد دانه در هر غلاف و وزن هزار دانه نسبت به دور آبیاری بیشتر افزایش داشته و از عوامل موثر در افزایش عملکرد بودهاند [.۲] گراند فیلد (۱۹۸۵) عوامل محیطی مؤثر در تولید بذر را درجه حرارت ملایم هوا، رطوبت کم هوا و
رطوبت خاک کمتر از مزرعه تولید علوفه ذکر کرده است [.۳] تیلور و همکاران (۱۹۵۹) گزارش کردند، عملکرد بذر یونجه زمانی حداکثر بوده که رطوبت کافی از زمان رشد سبزینه ای تا شروع گلدهی در اختیار گیاه قرار می گرفت و از زمان گلدهی تا رسیدن بذر، ایجاد تنش آبی و استفاده گیاه از رطوبت ذخیر شده انجام می شد [.۵] مرادمند و محنت – کش (۱۳۷۷) گزارش کردند که حداکثر تولید علوفه از تیمار آبیاری در زمان ۹۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A حاصل شد که در مجموع با مصرف ۱۵۶۷۰ متر مکعب آب در هکتار در طول فصل رشد ۱۳/۲۴ تن در هکتار ماده خشک بدست آمد [.۱] بر اساس گزارش فیک و همکاران تعداد جوانه های روی طوقه و تعداد ساقه در هر گیاه در اثر استرس خشکی کاهش می یابد [.