سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
ایرج اله دادی – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

در این بررسی سه آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید . در آزمایش اول که در شرایط آبیاری مناسب اجرا شد، زمان آبیاری کلیه کرت ها بر اسا س ۶۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر از زمان کاشت تا پایان دوره رشد گیاه بود . در آزمایش دوم و سوم که به ترتیب در شرایط تنش متوسط و شدید خشکی اجرا گردید، زمان آبیاری کلیه کرت های آزمایشی به ترتیب بر اساس ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تعیین شد . نتایج آزمایش اثر معنی دار تنش خشکی را بر شدت تشعشع خورشیدی و نسبت نور قرمز به نور مادون قرمز (نسبت طول موج ۶۶۰ به ۷۳۰ نانومتر) در کف جامعه گیاهی در مرحله پر شدن دانه و نیز بر تعداد برگ فعال، شاخص سطح برگ، وزن خشک تک گیاه در مرحله پر شدن دانه، وزن خشک طبق و ع ملکرد دانه نشان داد . تنش شدید خشکی به ترتیب باعث افزایش ۳۵ و ۴۵ درصد در شدت تشعشع خورشید و نسبت نور قرمز به مادون قرمز در مرحله پر شدن دانه در کف جامعه گیاهی گردید، تنش شدید خشکی موجب کاهش عملکرد به میزان ۸۳ درصد شد.