سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بلوچی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
سید علی محمد مدرس ثانوی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
یحیی امام – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا یدوی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

خشکی، تابش فرابنفش و افزایش غلظت دی اکسید کربن سه فاکتور عمده محیطی هستند که آینده غذایی بشر را تحت تأثیر قرار خواهند داد . هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عملکرد ، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم نان (رقم پیش تاز) تحت تأثیر سطوح مختلف دی اکسید کربن( ۴۰۰ و ۹۰۰ میکرو لیتر بر لیتر هو ا)، تابش فرابنفش (B، C و UV-A) و کمبود آب آبیاری (به میزان ۶۰ ٪ ظرفیت مزرعه) بود. نتایج نشان داد که کاهش طول موج تابش فرابنفش و تنش خشکی موجب کاهش ارتفاع گیاه ، محتوای نسبی آب ، درصد کلروف یل، ماکزیمم بازده کوانتومی فتوسیستم II ، و سطح ویژه ی برگ پرچم، تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و در نهایت عملکرد دانه ی رقم پیشتاز گردید و میزان پرولین برگ پرچم را افزایش داد . افزایش غلظت دی اکسید کربن منجر به افزایش ارتفاع بوته ، سطح ویژه و کلروفیل برگ پرچم و کاهش محتوی نسبی آب برگ (در سال دوم )، نسبت تغییرات به ماکزیمم فلورسانس برگ ، تعداد پنجه ی بارور ، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه (به میزان ۸/۱% ) گردید . کاهش طول موج تابش فرابنفش همراه با افزایش غلظت گاز د ی اکسید کربن یا با کمبود آب درصد کلروفیل برگ و درنتیجه میزان عملکرد دانه ، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع گندم نان را کاهش داد . در کل می توان چنین نتیجه گرفت که در آینده چنانچه تغییری در محیط زیست جهانی مشابه آنچه در این پژوهش شبیه سازی گردید رخ دهد ممکن است میزان عملکرد و تولید گندم تحت تاثیر منفی تغییرات محیط زیست قرار بگیرد.