سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اصغری پور – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
شکوفه اصغری پور – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درک عوامل اثر گذار بر تنوع میکروبی در خاک ها برای پیش بینی اثرات نحوه کاربری زمین بر تنوع اکوسیتم های خشکی ضروری است. تنوع میکروبی خاک می تواند بوسیله بهره برداری فشرده زمین، که بر مقاومت خاک ها به تنش ها یا مداخلات نیز اثر دارد کاهش یابد (زاک و همکاران ١٩٩٤ ). بخشی از این تنوع می تواند بوسیله اندازه گیری پروفیل های پاسخ تنفسی(CRPs) تخمین زده شود (دگنز و هریس ١٩٩٧ ). این روش مستقبمًا تنوع کاتابولیکی جوامع میکروبی درگیر در فعالیت های تجزیه ای را بوسیله افزودن تعدادی از سوبسترا های آلی ساده و اندازه گیری پاسخ هایکاتابولیکی در کوتاه مدت تخمین می زند (دگنز و هریس ١٩٩٧ ). با استفاده از روش CRPs نشان داده شده است تنوع جامعه میکروبی خاک به نحوه کاربری زمین (اصغری پور ٢٠٠٥ ) ، شدت کشت (اسپارلینگ و همکاران ١٩٩٧ ) ، وضیت کربن آلی خاک (دگنز و هریس ۱۹۹۷ ) و مراحل مختلف توالی (اسچیپر و همکاران ٢٠٠١ ) پاسخ نشان می دهد. در این مطالعه این فرض که جوامع میکروبی در خاکی که تنوع کاتابولیکی آن بوسیله زراعت کاهش یافته است ، مقاومت کمتری در مقایسه با خاکی یکسان در مرتع که تنوع کاتابولیکی بالاست به تنش ها یا مداخلات دارد، آزموده شد.