سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
کبری ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
علیرضا مشکی – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
هومن روانبخش – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
مریم ملاشاهی – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
در کشوری همچون ایران که دارای اقلیم خشک است، انتخاب گونه های مناسب و سازگار برای جنگل کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درخت اقاقیا گونه ای سریع الرشد با تاج گسترده است، این گیاه گرما و سرمای شدید را تحمل کرده و در خاک های خشک و ضعیف خوب رشد می کند. به همین منظور آزمایشی در جهت شکستن خواب و تحریک جوانه زنی این گونه در غالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار با آزمایش تیمار های آب جوش ۱۰۰ درجه به مدت ۱ دقیقه، اسید سولفوریک ۹۶ درصد به مدت ۲۰ دقیقه، آب اکسیژنه ۱ درصد به مدت ۲۰ دقیقه، خیساندن بذور در آب معمولی در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت و شاهد در خاک گلدان انجام شد. نتایج نشان داد تفاوت بین تیمارها در سطح ۱ درصد معنی دار است و بهترین تیمار و بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار آب جوش و بعد از آن اسید سولفوریک ۹۶ درصد است. کمترین درصد جوانه زنی مربوط به آب اکسیژنه ۱ درصد و خیساندن در آب معمولی مشاهده شد.