سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ابوالقاسمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدجعفر بحرانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

توسعه پوشش گیاهی مراتع و مناطق بیابانی یکی از راه های بیابان زدایی و تثبیت بیولوژیکی ماسه های روان می باشد، یکی از گیاهان ویژه مناطق بیابانی و تچه های ماسه ای، گیاه سبد (Stipogrostis pennata) می باشد که بررسی ویژگی های مختلف از جمله تکثیر آن، جهت توسعه پوشش گیاهی این مناطق ضروری به نظر می رسد. چون هیچگونه شناختی در مورد جوانه زنی بذر این گونه وجود نداشتف تیمارهای مختلف آبشویی با سرمادهی، سرمادهی با هورمون جیبرلین و گرمادهی با نیترات پتاسیم که معمولاض موجب شکستن رکود بذرها می شوند بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف سرمادهی و آبشویی به مدت های مختلف باعث جوانه زنی شده و اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نشان می دهند ولی تیمار آبشویی بمدت ۳ ساعت و سرمادهی در دمای ۷-۳ درجه سانتیگراد بمدت ۱۰ روز با حداکثر جوانه زنی (۶۱/۲%) اختلاف کاملاً معنی داری با تیمار شاهد و بقیه تیمارها داشت. در مورد استفاده از سرما با جیبرلین هر چند که تیمارهای ۱۲۵ppm و ۲۵۰ جیبرلین و سرمادهی ۱۰ و ۲۰ روز دارای جوانه زنی مناسب بوده و اختلاف معنی داری نسبت به شاهد داشتند، ولی بهترین تیمار با توجه به مجموعه شرایط، تیمار سرمادهی ۱۰ روزه بدون استفاده از هورمون بود، در مورد تیمار گرمادهی و نیترات پتاسیم نتیجه مطلوبی حاصل نگردید.