سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی سلیمانی – دانشگاه زنجان،زنجان، استادیار علوم باغبانی
ولی ربیعی – دانشگاه زنجان، زنجان، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی
مهشید غفوری – دانشگاه زنجان، زنجان، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی

چکیده:
سوختگی سطحی در طی انبارداری یکی از مهمترین اختلالات فیزیولوژیکی سیب است. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر تیمار پساز برداشت دی- فنیل آمین (DPA)، بر کنترل عارضه سوختگی سطحی میوه سیب رقم گرانی اسمیت و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت است. آزمایش در قالب طرحکاملاً تصادفی اجرا شد. تیمار DPA به روش غوطهوری در چهار غلظت صفر (شاهد)، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر روی میوه سیب اعمال و در در دمای صفر درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۵ درصد به مدت شش ماه انبارداری گردید. میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پراکسیداز و کاتالاز بافت پوست میوه به روش اسپکتروفتومتری و انتشار عارضه فیزیولوژیکی سوختگی سطحی به صورت ظاهری امتیازبندی داده برداری گردید. تیمار دی فنیل آمین عارضه سوختگی سطحی سیب را در طی انبارداری کاهش داد. علت عمده این تاثیر به ظرفیت آنتی اکسیدانتی غیرآنزیمی خود تیمار و نیز اثرات مثبت آن بر افزایش فعالیت آنزیم ها آنتی اکسیدانت بافت پوست میوه داشت. بطوریکه بیشترین مقادیر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز به ترتیب در سطوح ۱۵۰۰DPA و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر بدست آمد. اگرچه تیمار باعث کاهش عارضه سوختگی سطحی در میوه سیب شد، با اینحال در غلظت های بالاتر اثر منفی روی این صفت داشت. در مجموع تیمار دیفنیلآمین در غلظت پایینتر (۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر) بیشترین تاثیر را بر کنترل عارضه فیزیولوژیکی سوحتگی سطحی میوه سیب در طی شش ماه انبارداری نشان داد.