سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محسن یونسی بیدگلی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مکانیک، اراک ایران
امیر عسکری کاشان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مکانیک، اراک ایران
عباس لقمان – کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان

چکیده:
در این مقاله تنش های ترمومگنتوالاست یک خزشی در یک کره جدار ضخیم ساخته شده از کامپوز ی ت آلوم ینی وم تقو ی ت شده با ذرات سیلیکون کارب اید تحت فشار داخل ی و م یدان مغناط یسی بررس ی شده است و تأ ثیرات توزیع درصد حجم ی، اندازه ذرات، و میدان مغناطیسی بر رو ی رفتار خزش ی در حا لت پ ای دار مورد مطالعه قرار گرفته است . نرخ کرنش خزش ی و تنش ها و مدل ساختار ی خزش ی ماده، با استفاده از روابط پراندتل -روس به هم مربوط م ی شوند. مدل ساختاری ماده با قانون شربای که در آن پارامترهای خزشی کامپوزیت توابع ی از اندازه ذرات، دما و درصد حجم ی ذرات هستند ، شرح داده م ی شود. همه ی خواص مکان یکی، مغناط یسی و گرما یی بر اساس درصد حجم ی ذرات س یلیکون کارب اید بیان م ی شوند که ا ی ن درصد حجم ی به صورت خط ی وابسته به شعاع م ی باشد . در پ ای ان نتیجه گ یری شد که با افزا یش اندازه ذرات، نرخ کرنش خزش ی مؤثر افزایش قابل ملاحظه ای م ی یابد و ن یز نرخ کرنش خزش ی مؤثر م ینیمم مربوط به کامپوز یتی است که در سطح داخل ی دار ای ۳۰ % و در سطح خارجی دارای ۱۰ % سیلیکون کارب اید می باشد. همچن ین نشان داده شد که م یدان مغناط یسی باعث کاهش در تنش ها و نرخ کرنش خزشی مؤثر م ی گردد. کاهش نرخ کرنش خزش ی مؤثر باعث افزا یش مقاومت در برابر تغ ییر شکل مداوم و کاهش ترک و در نت یجه افز ایش عمر کارکرد قطعات خواهد شد . برای اعتبار سنجی نتایج این پژوهش با مرجع [ ۲] مقایسه شد و صحت نتایج به اثبات رسید