سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

باهره تکیه معروف – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه تربیت مدرس
رضا باقری – دانشگاه صنعتی شریف‐ دانشکده مهندسی و علم مواد‐ گروه تحقیقات مواد پ

چکیده:

در این تحقیق رفتار حرارتی نانوکامپوزیت اپوکسی‐ خا کرسبا استفاده از گرماسنجی روبشی گرادیانی Differential Scanning Calorimetry: DSC) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آنالیز حرارتیگویای این مطلب است که افزودن خاکرس نانومتری به رزین اپوکسی افزایش درجه حرارت تبدیل شیشهای این ماده را به دنبال دارد. نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهد که افزودن خاکرسIntercalatedبه رزین اپوکسی موجبکاهشنرخ آسودگی شبکه پلیمری میگردد.