سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز حسینخانی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم و مهندسی ، دانشگاه امام حسین ( ع )- تهران
عزیز دهپور – گروه شیمی ، دانشکده علوم و مهندسی ، دانشگاه امام حسین ( ع ) – تهران

چکیده:

اکسید روی با پهنای باند وسیع، بعنوان یکی از اعضاء مهم خانوادة عناصر نیمه رسانای II-VI می باشد که مورد مشاهدات آزمایشگاهی قرار گرفته است . این ترکیب یکی از مواد با اهمیت و دارای کاربردهای گسترده است . در این تحقیق انکسار پرتو ایکس ساختار ورتزایت هگزاگونال چند بلوری را برای ذرات نانو اکسید روی تائید می کند . تأثیر دمای بازپخت روی اندازه خوشه دانه ها توسط تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی ، طیف نگاری جذبی ماوراء بنفش و انکسار پرتو ایکس بر مبنای فرمول شرر مورد بررسی قرار گرفته است . در این کوشش علمی به این نتیجه رسیدیم که در دمای بازپخت پائینترذرات نانوی ریزتری تهیه میگردد . ً ضمنا در دو دمای بازپخت متفاوت سرد کردن آرام صورت می گیرد . در اثر عمل سرد کردن آرام اندازه خوشه های نانو ذرات چند بلوری اکسید روی تغییر می یابد . این تغییرات در اندازه خوشه ها تأثیر می گذارد .