سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

انتقال حرار ت در فصل مشتر ک قطع ه فولاد ی با محیط سردکننده آ ن مسئل ه نسبتًا پیچید های است . این پدیده بستگی ب ه شد ت تشعش ع حرار ت از سط ح فولاد و جریانهای جابجای ی در داخ ل محیط سردکننده دارد که سببدورشدن حرارت از فص ل مشتر کفلز و محیط میگردد. بهترین را ه برا ی بررس ی ای ن مسئل ه مطالع ه نمودار سرد شدن یک نمونه فلز ی در محیط مورد نظر است. برای رسم ای ن نمودار، ترموکوپلی درو ن یک قطعه آزمایشگاهی (پروب ) نص ب شد ه و با استفاد ه از یک ثب ت کنند ه با حساسیت بالا اف ت دما برحس ب زمان را ثب ت می کنند. با بررسی منحن ی ب ه دس ت آمد ه از آنالیز حرارت ی ی ک نمون ه استوان های مثلا از جن س نقر ه مراح ل زیر مشاهده 🙁 می شود (شکل ۱الف) مرحله او ل – لایه بخار Vapor Blanketمرحله دو م – جوششBoiling)مرحله سو م – انتقا ل حرار ت جابجایی(Convection)