سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مالکی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر تأثیر دمای ریخته گری و دمای پیش گرم قالب بر ساختار و خواص مکانیکی نمونه هایی از جـنس آلیاژ LM13 که به روش ریخته گری کوبشی (Squeeze Casting) تهیه شده اند مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت . مذاب هایی از آلیاژ فوق با دماهای بین ۶۳۰ تا ۷۸۰ درجه سانتیگراد در قالب فلزی با دمای پـیش گـرم ۱۵۰ تـا ۳۰۰ درجه سانتیگراد و تحت فشار ثابت ۱۷۱ مگاپاسکال ریختـه گـر ی شـدند . نمونـه هـا از نظـر مورفولـوژی، انـدازه و ساختار فازها و همچنین سختی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که با کاهش دمای مذاب، نمونه ها از نظر
ساختاری و سختی بهبود یافته اند . لذا با توجه به سیالیت لازم، مذاب باید با کمترین فوق گداز ممکن ریخته شـود . دمای پیش گرم برای قالب مورد استفاده ۲۰۰ درجه سانتیگراد تعیین شد . در این دمـا از خـستگی حرارتـی قالـب و پیشرفت انجماد قبل از اعمال فشار تا حد ممکن جلوگیری می شود .