سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود میراحمدی خاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
غلامحسین دانشی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در طراحی فرایندهای ترمومکانیکی نورد داغ کنترل شده ، دمـای نهـایی نـورد یکـی از مهمتـرین عوامـل مـؤثر بـر خواص مکانیکی و متالورژیکی ورق های میکروآلیاژی نیوبیوم دار می باشد . به منظور بررسی دمـای پایـانی نـورد ،سه دمای۸۵۰و ۹۰۰،۹۵۰ درجه سانتی گراد زیر Tnr و یک دما ۸۰۰ درجه سانتی گراد در منطقه دوفازی انتخـاب گردیـد . مـشاهدهشد با کاهش دمای نهایی نورد استحکام محصول افزایش یا فته و میزان ازدیاد طول کل کاهش مییابد . بـا کـاهش دمای نهایی نورد نیز اندازه دانه فریت ریزتر شده و ریزساختار از فریت چند وجهی به فریت سوزنی تغییر می یابد . یافتههای این پژوهش نشان می دهد با کنترل دمای نهایی نورد می توان ریزساختار و خواص مکـانیکی محـصول را تا حد زیادی بهبود داد .