سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین قزوینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلیاژ Co-28%Cr-6%Mo به عنوان یک آلیاژ زیست سازگار به طور وسیعی در پزشکی جهت ساخت کاشتنی های مورد استفاده در بدن کاربرد دارد. در پژوهش حاضر تأثیر درجه حرارت پیشگرم قالب در فرایند ریخته گری دقیق با قالب توپر بر روی ریزساختارهای ریختگی آلیاژ فوق مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دماهای پیشگرم ۵۵۰، ۷۰۰، ۸۵۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در یک مقدار فوق گداز معین انتخاب گردید. نمونه ها توسط متالوگرافی نوری و الکترونی و آزمایش سختی سنجی ماکرو مشخصه یابی گردید. نتایج نشان داد که با زیاد شدن دمای پیشگرم قالب اندازه دانه های زمینه و کاربیدهای ثانویه در ساختار افزایش می یابد. در چنین شرایطی کسر حجمی کاربیدهای یوتکتیکی راسب شده در مرزدانه ها کاهش پیدا می کند. در دماهای ۸۵۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مورفولوژی کاربیدها به سمت بلوکی شدن میل کرده و در فصل مشترک بین زمینه و کاربید یوتکتیکی و همچنین در زمینه دندریتی رسوب می کنند. ریزساختار مطلوب با دانه های نسبتاً ریز همراه با توزیع یکنواختی از فاز ثانویه در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد بدست آمد.