سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم دینی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود منیرواقفی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با هدف جایگزینی قطعات فورج کوئنچ و تم پر و همچنین کاهش زمان و هزینه فراینـد تولیـد، یـک روش فـورج صنعتی برای ارزیابی تاثیرگذاری پارامترهـای فراینـد عملیـات حرارتـی مکـانیکی بـر روی ریزسـاختار و خـواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژ حاوی وانادیوم ایجاد شد . به منظور بررسی تـأثیر دمـای پـیش گـرم، نمونـه هـا در دامنـه دمایی ۱۰۰۰ °C تا ۱۲۰۰°C پیش گرم شدند . همچنین برای بررسـی تـأثیر نـرخ سـرد کـردن بـر روی ریزسـاختار و سختی، نمونه های آستنیته شده در دمای ۱۱۰۰°C به وسیله پرس هیدرولیک فورج گردید و سپس بـا سـرعت هـای مختلف سرد شدند . نتایج آزمایش های متالوگرافی و مکانیکی نشان داد که بـا افـز ایش دمـای پـیش گـرم خـواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژ تغییرات زیادی پیـدا نکـرده اسـت . همچنـین بـا افـزایش نـرخ سـردکردن، اسـتحکام و انعطاف پذیری به صورت هم زمان افزایش می یابد و ریزساختار با توجه بـه ترکیـب شـیمیایی و شـرایط فـورج، از فریت و پرلیت تشکیل شده است .