سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته، موسسه آموز
رضا شادامروز – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته، موسسه آموزشی تحقیقا
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته، موسسه آموزشی تحقیقاتی ص

چکیده:

دما و زمان تفجوشی از جمله عوامل مهم در ت عیین ابعاد نهائی و پیش بینی چگالی ، اعوجاج و ریزساختار آلیاژهای ســنگین تنگــستن تفجوشــی شــده در فــاز مــایع مــی باشــد . در ایــن تحقیــق آلیــاژ ســنگین تنگــستن بــا ترکیــب ۹۰ W-7/5 Ni-2/5 Cu مورد مطالعه قرار گرفت . نمونه های اسـتوانه ای شـکل در ابعـاد مختلـف از ایـن آلیـاژ تحـتاتمسفر هیدروژن تهیه شد . تفجوشی در محدوده دمائی ۱۳۰۰-۱۴۵۰ ° C و محدوده زمانی ۵-۲۵ دقیقـه انجـام شـد .ابعاد و چگالی نمونه ها به کمک دستگاه CMM و آنالیز نمونه ها توسط روش های XRF و شیمی تر تعی ین شد . ریز ساختار میکروسکوپی نمونه ها توسط میکروسک وپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت . مح دوده دمـائی تفجوشـی ° C1400-1420 و محدوده زمانی تفجوشی ۱۲-۱۸ دقیقه برای دستیابی به نمونه های با حـداکثر چگـالی، تعیـین شـد . تغییرات ابعادی اندازه گیری شده در نمونه های تفجوشی شده به خوبی نشان داد که نمونه ها دارای تغـییرات ابعادی حدود ۲۵ درصد در ارتفاع و ۲۰ درصد در قطر می باشند