سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
امیر عسکری کاشان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مکانیک، اراک، ایران
محسن یونسی بیدگلی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مکانیک، اراک، ایران
علیرضا شجری – کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان

چکیده:
در این تحقیق اثر دما و میدان مغناطیسی بر روی رفتار خزشی حالت پایدار استوانه ی چرخان جدار ضخیم ساخته شده از کامپوزیت آلومینیوم سیلیکون کارباید شرح داده می شود. سیلندر در یک میدانمغناطیسی و میدان توزیع دمایی قرار گرفته است و در معرض نیروی بدنی گریز از مرکز با سرعت زاویه ای ثابت می باشد . مدل ساختاری ماده با قانون نورتون شرح داده می شود که در آن پارامتر های خزشی کامپوزیت توابعی از اندازه ذرات، دما و درصد حجمی ذرات هستند . نرخ های کرنش در راستای شعاعی، مماسی و محوری به وس یله ی معادلات پراندتل-روس به تنش های شعاعی، مماسی و محوری و نیز به مدل ساختاری خزشی ماده مربوط می شوند. تمام خواص مکانیکی، مغناطیسی و گرمایی بر اساس درصد حجمی سیلیکون کارباید بیان می شود که این درصد حجمی وابسته به شعاع می باشد . در انتها نتیجه گیری شد که افزایش دمای عملیاتی ، به ط ور قابل ملاحظه ای نرخ کرنش خزشی مؤثر را افزایش می دهد. همچنین نشان داده شد که میدان مغناطیسی ، تنش ها و نرخ کرنش خزشی مؤثر را کاهش می دهد. در نتیجه با به کار بردن میدان مغناطیسی شاهد کاهش ترک ها و افزایش عمر کارکرد قطعات خواهیم بود. نتایج مربوط به ماکزیمم کرنش خزشی مؤثر پس از ساده سازی هندسه ی پژوهش با مقاله ی سینگ و گوپتا ارزیابی شد و صحت نتایج به اثبات رسید