سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ولاشجردی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن اسلامی داشبلاغ – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقی
حسین قصاعی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هرسینیت، اسپینل نرمال با ترکیب FeAl2O4 می باشد . نقطه ذوب آن ۱۷۸۰ °C بوده و دانسیته تئوری آن ۴/۲۹ gr/cm 3 است که در سیستم ایزومتری بصورت هگزا اکتائدرال متبلور م ی شود . هرسینیت در طبیعت بصورت محلول جامد در کرومیت یافت می شود . به علت دشوار بودن استخراج آن ، انواع خالص این ماده در صنعت از طریق سنتز بدست می آید . در فرآیندهای صنعتی هرسینیت از فرسایش دیرگدازهای مصرفی در کوره های فولاد سایز، واکنش پودر Fe2O4 , Al واکنش Al(OH)3 و Fe2O3 و ذوب در کوره قوس الکتریکی تشکیل می شود .
در تحقیق حاضر با ساخت نمونه های مختلف تشکیل هرسینیت به دو روش واکنش اکسید آهن و آلومینا و واکنش اکسید آهن و اسپینل غنی از آلومینا در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از آنالیز فازی و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دهنده تشکیل هرسینیت از هر دو روش بود . در روش اول هرسینیت درشت دانه در دمای بالاتر از ۱۶۵۰ °C همراه با محلول جامد FeAlO3 تشکیل شد و در روش دوم با استفاده از %۴۰ اکسید آهن هرسینیت تقریباً بصورت خالص در دمای ۱۳۰۰ °C تشکیل شد . مزیت روش دوم دمای تشکیل بسیار پایین هرسینیت می باشد . آنالیز فازی و همچنین ریزساختار نمونه ها توسط XRD و SEM بررسی گرد ید و خواص هرسینیت بدست آمده از هر دو روش مورد مقایسه قرار گرفت .