سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه صفرزاده شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جعفر یثربی – استادیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در حدود ٩٧ تا ٩٩ درصد نیتروژن خاک به شکل آلی است که معمولا برای گیاهان قابل استفاده نیست.این نیتروژن به وسیلة تجزیة زیستی به آهستگی برای گیاهان قابل استفاده می شود (دانکه و واسی، ١٩٧٣ ). توصیة کودهای نیتروژنه بدون اطلاع از ظرفیت تأمین نیتروژن خاک می تواند منجر به تولید غیراقتصادی محصول و آلودگی محیط زیست شود (آنتپ، ١٩٩٧ ؛ هانگ و همکاران، ١٩٩٠ ). علاوه بر نیتروژنی که از تجزیه مواد آلی خاک برای گیاه فراهم می شود، کودهای آلی کمپوست شده نیز می توانند به عنوان منبعی مناسب برای تأمین نیتروژن گیاه مورد استفاده قرار گیر ند (سیکورا و یاکوچینکو، ١٩٩٦ ؛ پارکر و سامرز، ١٩٨٣ ). لذا بررسی راههای مختلف جهت افزایش ماده آلی خاک و تعیین و تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در خاک و کودهای آلی از اولویت خاصی برخوردار است . هدف از ا ین مطالعه بررسی اثر دو کود آلی بر میانگین آمون یوم تولید شده به روش ز یستی بیهوازی در دو خاک میباشد.