سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرزانه صادقیان – دانشجوی MBA دانشگاه تبریز
شهاب کاظم پوریگانه – دانشجوی MBA دانشگاه تبریز

چکیده:
رسانه های اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که بااینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زند گی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از روشهای اجتماعی متفاوت و از فاصله های بسویار دور در دنیوای واق،وی، در رسوانه هوایاجتماعی کنار هم آمده اند. همچنین مدارس، انجمن های خیریه، شرکت های دولتی، برندهای تجاری و… س،ی می کنند در رسانه هوای اجتمواعیحضور پیدا کنند و برای خود مشتریان وفاداری به دست آورند. بنابراین نقش رسانه های اجتماعی در رد هوم آوردن مشوتریان موجوود و بوالقوه برای ایجاد محیطی که پیوند بین مشتری و برند را مستحکم نماید و راه های جدیدی را برای پرورش این رابطه ارائه دهد بسیار پررنگ تر شوده است. با در نظر رفتن نگرش ایجاد جام،ه برند و ادبیات مربوط به اعتماد و وفاداری برند، در این مقاله، هدف ما بررسی این مسئله اسوت کوه چگونه جوامع برند شکل رفته در رسانه های اجتماعی موجب بالا رفتن اعتماد به برند و وفاداری برند می شوند