سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا نصراصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا گردانی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا شجاع رضوی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مظفری نیا – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بررسی و مطالعه میزان خوردندگی اتمسفری هر منطقه، مستلزم شناخت شرایطآب و هوایی آن منطقه از قبیل دما، رطوبت نسبی، و آلودگی های محیطی و میزان تاثیر هر کدان از این عوامل بر نرخ خوردگی است. در این تحقیق تاثیر عوامل محیطی نظیر دما و رطوبت نسبی و نیز پیامدهای آنها در خوردندگی اتسمفری منطقه خلیج فارس ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با مطالعه و ارزیابی اطلاعات هواشناسی استانهایحاشیه خلیج فارس، زمان خیس بودن این استانها مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که کلاس زمان خیس بودن طبق استاندارد جهانی از کلاس ۲ تا ۴ متغیر است. بطوریکه هرچه بیشتر به ابهای آزاد نزدیک می شویم (از غرب به طرف شرق) رطوبت نسبی و کلاس زمان خیس بودن افزایش می یابد. همچنین تاثیر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی هر منطقه بر میزان رطوبت نسبی، مورد ارزیابی قرار گرفت.