سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدهادی موسوی فضل – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالرحمن برزگر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
محمدامین آسودار – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

بررسی روش های مختلف خاک ورزی به دلائل مختلف و با در نظر گرفتن جنبه های گوناگون آن مورد توجه محققین و تولیدکنندگان کشاورزی بوده، که از جمله می توان به نحوة پراکنش عناصر غذایی در خاک اشاره نمود . بطور کلی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در منطقة ریشه و خاک عموماً مربوط به تغییرات pH در ریزوسفر می باشد بعنوان مثال دربرخی گونه های گیاهی در منطقة نوک ریشه ظرفیت احیاء منگنز وآهن افزایش یافته و یا تغییرات pH در جذب بعضیعناصر مانند فسفر تأ ثیر گذاشته است ( حاج عباسی، ).۱۳۸۰ همچنین مطالعات زیادی نشان داده است که عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی از طریق حفاظت و نگهداری از مواد آلی باعث حفظ بیشتر منابع و ذخایر خـاک نسبت به روش استــفاده از گاو آهن برگردانـدار می شـود (Paustian et al., 1997; Kern et al., 1993; Doran, 1987) . روشهای خاک ورزی با تأثیر بر خصوصیاتمتنوعی از خاک ممکن است توزیع خاصی از عناصر غذایی را در خاک باعث شوند که این امر خود می تواند در مدیریت کوددهی و مصرف بهینة کودهای شیمیایی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، در اثر کاربرد مقدار مناسب کودهای شیمیایی نقش اساسی داشته باشد .