سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله امدادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
سیداحمدتقی شکرگزار – لاهیجان، اداره کل خدمات پژوهشی چای
بهرام ناصرنژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
فرزانه وهابزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

به منظور بررسی روند پژمرده سازی در تشکیل تئافلاوین در فرآیند تولید چای سیاه، در تحقی ق حاضر از ی ک روش طراحی آزمایشات فاکتوریال استفاده شده است. با تغییر شرایط دما و زمان تخمیر به صورت همزمان، دو گروه آزمایش با ۱۰ ساعت و ۲۰ ساعت پژمرد هسازی ترتیب داد ه شده است و روند تولید تئافلاوین در هر دو گروه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که در گروه اول با افزایش دمای تخمیر از ۲۰ به۳۰ ˚C و افزایش زمان تخمیر از ۳۰ به ۱۵۰ دقیقه ، میزان تئا فلاوین تولید شد ه افزایش می یابد و بیشترین می زان تئافلاوین( ۰/۹۵%) در دمای تخمیر ۳۰c پس از ۱۵۰ دقیقه تخمیر حاصل می گردد. در گروه دوم، تولید تئافلاوین با افزایش دمای تخمیرکاهش و با افزایش زمان تخمیر افزایش م ییابد و بیشترین میزان تئافلاوین (۱/۱۰۸%) در دمای تخمیر ۲۰c و پس از ۱۵۰ دقیقه تخمیر تولیدمی شود. نتایج با توجه به طراحی آماری آزمایشات مورد بحث قرار گرفته است.