سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک
سعید عشقی – استادیار بخش علوم باغبانی
غلامرضا عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آلودگی سرب در خاکها یک پد یده فراگیر است که از دود اتومبیل ها، معادن، زوا ید صنعتی و غیره منشأ می گیرد(Zheljazkov, 1991)وجود سرب باعث اختلال در تقسیم میتوزی، ایجاد کلروز برگی، کاهش مقدار فتوسنتز، . جلوگیری از رشد ریشه و شاخساره و جلوگیری از فعالیت آنزیمی می شود .(Ruley et al., ( 2006 سرب به طورشیمیایی در خاک از بین نمی رود بنابراین لازم است روشهایی اتخاذ گردد که قابلیت دسترسی گیاه به این عنصر در خاک کاهش یابد. یکی از این روشها کاربرد بهسازهای غیر آلی نظیر زئولیت است Wingenfelder et al., )2005 ).زئولیت سرب را با ترجیح بیشتری نسبت به سا یر فلزات سنگ ین نظیر روی و کادمیم جذب می کند .(Ouki and kavannagh, 1999)
هدف از پژوه ش حاضر ارز یابی تأث یر زئولیت طبیعی و سرب بر رشد ، ترکیب شیمیایی، گره زا یی و تثبیت نیتروژن سویا(Glycine max L.) و توصیه مقدار بهینه کاربرد زئولیت در خاکهای آلوده به سرب در شرا یط گلخانه می باشد. تیمارها شامل سه سطح زئولیت (۰، ۲و۵گرم زئولیت در کیلوگرم خاک ) و چهار سطح کاربرد سرب ،(۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار ، بود.
نتایج نشان داد که کاربرد سرب در سطوح بالا باعث کاهش وزن خشک شاخساره و ریشه گیاه گردید. کاربرد زئولیت باعث افزا یش وزن خشک شاخساره و ر یشه نسبت به تیمار شاهد گرد ید. کاربرد سرب باعث افزا یش و کاربردسطوح مختلف زئول یت باعث کاهش م یانگین غلظت سرب شاخساره و ر یشه گرد ید. که با نتا یج (۲۰۰۵) Castaldi Chlopecka and Adriano و ۱۹۹۷ ) همخوانی دارد. ) کاربرد سرب باعث کاهش م یانگین غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم ریشه و شاخساره گردید. زئولیت می انگین غلظت نیتروزن وفسفر را افزایش و میانگین غلظت پتاسیم را کاهش داد.