سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
فرامرز جوانرودی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق قالب با زاویه کانال ۹۰ درجه ساخته شده و آلومینیوم ۱۰۵۰ به عنوان ماده مورد آزمایش انتخاب و تحت فرایند ECAP قرار گرفته است. سپس توسط روش المان محدود سه قالب با زوایای کانال ۶۰ ، ۷۵ و ۹۰ درجه طراحی و نمونه فوق شبیه سازی شده است. ابتدا فشار لازم جهت انجام فرایند در دو حالت آزمایشگاهی و شبیه سازی برای زاویه کانال ۹۰ درجه مقایسه شده و تطابق مناسبی بین آن ها مشاهده گردید. سپس تأثیر زاویه کانال بر مقدار کرنش اعمالی به نمونه و فشار لازم جهت انجام پرس بررسی گردیده است. کاهش زاویه کانال قالب اگر چه منجر به ریزدانگی بیشتر و بالا رفتن سریع استحکام ماده می گردد اما با کاهش زاویه کانال، فشار لازم جهت شکل دهی و مقدار کرنش اعمالی در نمونه افزایش مییابد.