سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود قدسیان – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
علی نصرالهی – کارشناس مرکز تحقیقات

چکیده:

آبشک نها ساز ههایی هستند که برای انحراف آب از مناطق بحرانی رودخانه و به منظور جلوگیری از آبشستگی دیوار هها یاایجاد آبراه ههای مطلوبتر برای کشتیرانی در رودخانه ها ساخته می شوند. این سازه ها به دو نوع عمده آبشکن های بسته یانفوذناپذیر و آبشک نهای باز یا نفوذ پذیر تقسیم می شوند.در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، توسعه زمانی آبشستگی اطراف آبشک نها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات مربوطه در فلوم آزمایشگاهی به طول ١٤ متر و عرض ٢ متر و در شرایط آب زلال برای درصدهای بازشدگی مختلف آبشکن و عم قهای مختلف جریان انجام شد و تأثیر مدت زمان بر روی عمق آبشستگی موضعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله به صورت نمودارها و روابط مناسبی ارائه شده است.