سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش حنیفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت ) %۶۵ ( HA از جرم استخوان را تشکیل می دهد و در بین بیومواد مصنو عی نیز نزدیکترین ساختار و ترکیب شیمیایی را به بخش معدنی استخوان دارد . سلژل، روشی منتخب برای تولید پودر هیدروکسی آپاتیت با خلوص بسیار بالا به دلیل امکان کنترل دقیق پارامترها در این روش ، است . در این روش مخلوطی از پیش سازهای کلسیم و فسفات برای تولید پودر ه یدروکسی آپاتیت ) ) HA استفاده می شود . واکنش پذیری بسیار بالای پودر های حاصل از فرآیند سلژل موجب کاهش دمای فرآیند و زمان انجام واکنش ها می شود . نانوپودر هیدروکسی آپاتیت با مدت زمان نگهداری صفر تا ۷۲ ساعت به روش سلژل و با استفاده از پیش سازهای غیر آلی تهی ه شد و به وسیله تکنیک پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری مشخصه یابی شد . حداقل زمان نگهداری ژل به منظور دستیابی به ترکیب فازی بهینه در محصول تولیدی، ۲۴ ساعت تعیین شد . افزایش زمان نگهداری بالاتر از ۴۸ ساعت و کاهش زمان نگهداری تا ۴ ساعت موجب کا هش میزان بلوری شدن هیدروکسی آپاتیت تولیدی خواهد شد . نتایج نشان داد که با استفاده از روش نوین سلژل و با زمان نگهداری ژل بهینه می توان به هیدروکسی آپاتیت تک فاز با اندازه نانومتری در گستره ۴۰ -۲۰ نانومتر دست یافت .