سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
ناصر ایزدی نیا – استادیار و عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
زهرا طبطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده:
در تئوری نمایندگی از سیاست پرداخت سود سهام به عنوان ابزاری برای هم جهت ساختن منافع مدیران و سهامداران استفاده می شود، همچنین سعی می شود با برقراری سازوکارهای حاکمیت شرکتی بین منافع سهامداران و مدیران توازن برقرارگردد و ازاین رو مشکلات نمایندگی کاهش یابد و سبب اتخاذ تصمیم در خصوص سیاست تقسیم سود بهینه گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی نظیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره، سهامداران نهادی و مجموعهای از این سازوکارها تحت عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی بر پرداخت سود سهام است. نمونه پژوهش حاضر شامل ۸۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون توبیت به روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سهامداران نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر پرداخت سود سهام دارند. همچنین بین استقلال هیأت مدیره و سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی با پرداخت سود سهام تأثیر معناداری یافت نگردید.